Hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2. Tỷ khối của X đối với H2là 7,25.Câu hỏi: Hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2. Tỷ khối của X đối với H2là 7,25. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hh X thu được 0,1 mol CO2. % thể tích của axetilen trong hỗn hợp X? A. 25%     B. 20% C. 30%    D. 40%   Lời giải tham khảo: Hãy […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ