[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung


Bài 1: Đ, S?

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

Trong hình vẽ bên có:

a, Đoạn thẳng HK …..                                  b, Đường thẳng AB …..

c, Đường cong x …..                                     d, Ba điểm H, O, K thẳng hàng …..

e, Ba điểm A, B, C thẳng hàng …..

Lời giải:

a, Đoạn thẳng HK Đ                                  b, Đường thẳng AB Đ

c, Đường cong x Đ                                     d, Ba điểm H, O, K thẳng hàng Đ

e, Ba điểm A, B, C thẳng hàng S

Bài 2: Viết tên các đoạn thẳng vào chỗ chấm

a, Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

Trong hình có các đoạn thẳng: ……………………

b, Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

Trong hình có các đoạn thẳng: ……………………

Lời giải:

a, Trong hình có các đoạn thẳng: MN, NP

b, Trong hình có các đoạn thẳng: MN, NP, MP

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

Trong hình bên có ….. hình tứ giác.

Lời giải:

Trong hình bên có 4 hình tứ giác.

Bài 4: Nối các điểm để được:

a, Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

b, Một hình tam giác 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

c, Một hình tứ giác

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

Lời giải:

a,

 [KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

c, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

Bài 5: Hôm qua, chú ốc sên bò 13 cm từ nhà đến siêu thị mua đồ, rồi bò thêm 27 cm từ siêu thị đến bờ ao. Tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 28: Luyện tập chung

Lời giải:

Độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò là:

         27 + 13 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ