[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung


Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Số thích hợp viết vào ô trống là:

A. 58                        B. 59                        C. 60                        B. 61

b, Số lớn nhất trong các số 45, 39, 86, 68 là:

A. 45                        B. 39                        C. 86                        B. 68

c, Nếu ngày 16 tháng 11 là thứ Tư thì ngày 20 tháng 11 là:

A. Thứ Năm             B. Thứ Sáu             C. Thứ Bảy             D. Chủ nhật

Lời giải:

a, B

b, C

c, D

Bài 2: Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Lời giải:

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Bài 3: Đặt tính rồi tính.

a, 45 + 8                         9 + 56                         37 + 48

b, 52 – 7                          63 – 59                        94 – 75

Lời giải:

a, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

b,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Bài 4: Mẹ cân nặng 49 kg, bố nặng hơn mẹ 16 kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Bố cân nặng số ki-lô-gam là:

          49 + 16 = 65 (kg)

Đáp số: 65 kg

Bài 5: Đ, S?

Có hai đường để kiến chỗ miếng bánh như hình dưới đây.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

a, Độ dài đường đi ABC dài hơn độ dài đường đi MNPQ. …..

b, Độ dài đường đi ABC ngắn hơn độ dài đường đi MNPQ. …..

Lời giải:

a, Độ dài đường đi ABC dài hơn độ dài đường đi MNPQ. Đ

b, Độ dài đường đi ABC ngắn hơn độ dài đường đi MNPQ. S

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Hai đồng hồ chỉ đúng giờ vào buổi chiều là:

A. N và E                     B. N và G                     C. M và E

b, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 8 cm                             B. 13 cm                             C. 31 cm

Lời giải:

a, C

b, B

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Quả dưa cân nặng ……. kg

b, Rót đầy ba ca từ một can chứa đầy nước.

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Trong can còn lại ……. l nước

Lời giải:

a, Quả dưa cân nặng 3 kg

b, Trong can còn lại 4 l nước

Bài 3: Hưởng ứng phong trào vẽ tranh truyên truyền bảo vệ môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Hỏi:

a, Lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh?

b, Lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Lời giải:

a, Lớp 2B vẽ được số bức tranh là: 

           17 + 8 = 25 (bức tranh)

Đáp số: 25 bức tranh

b, Lớp 2A và lớp 2C vẽ được số bức tranh là:

           17 + 20 = 37 (bức tranh)

Đáp số: 37 bức tranh

Bài 4: Số?

a,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

b, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Lời giải:

a,

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

b, 

[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 36: Ôn tập chung

Bài 5: Có một cân hai đĩa, một quả cân 5 kg và một quả cân 2 kg. Hỏi chỉ dùng 2 lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?

Lời giải:

Lần 1: Đặt quả cân 2 kg lên đĩa cân. Lấy gạo để lên đĩa cân còn lại cho đến khi 2 đĩa cân cân bằng thì dừng lại.

Lần 2: Đặt quả cân 5 kg lên đĩa cân. Đặt quả cân 2 kg và số gạo từ cân lần 1 lên đĩa cân còn lại và lấy thêm gạo để lên đĩa cân này cho đến khi hai đĩa cân bằng nhau thì dừng lại. Số gạo lấy thêm lần 2 chính bằng 1 kg.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ