Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị nằm trên trục hoành và có đạo hàm trên (mathbb{R}), bảng xét dấu biểu thức (f’left( x right)) như bảng dưới đây Hàm số (y = gleft( x right) = frac{{fleft( {{x^2} – 2x} right)}}{{fleft( {{x^2} – 2x} right) + 1}}) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị nằm trên trục hoành và có đạo hàm trên (mathbb{R}), bảng xét dấu biểu thức (f’left( x right)) như bảng dưới đây Hàm số (y = gleft( x right) = frac{{fleft( {{x^2} – 2x} right)}}{{fleft( {{x^2} – 2x} right) + 1}}) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ