Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions: Journalists can make mistakes, so don’t


 • Câu hỏi:

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions: Journalists can make mistakes, so don’t believe everything you read in 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: D

  The press = newspapers and magazines (báo, tạp chí)

  Dịch nghĩa: Các nhà báo có thể phạm sai lầm, vì vậy đừng tin tất cả những gì bạn đọc trên báo chí. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ