Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô?


 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu:

  – Đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện.

  – Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kỹ thuật tiên tiến,dẫn đến tình trạng trì trệ,khủng hoảng kinh tế – xã hội.

  – Phạm phải nhiều sai lầm nghiêm trọng trong quá trình cải tổ.

  – Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ