Số CTCT có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là?

Chuyển đến thanh công cụ