. Tập nghiệm của bất phương trình ({log _7}left( {{x^2} + x + 1} right) ge {log _2}x) là – Sách Toán


. Tập nghiệm của bất phương trình ({log _7}left( {{x^2} + x + 1} right) ge {log _2}x) là

Câu hỏi:

. Tập nghiệm của bất phương trình ({log _7}left( {{x^2} + x + 1} right) ge {log _2}x) là

A. (S = left( {0;2} right]).

B. (S = left( { – infty ;2} right]).

C. (S = left( {0;2} right)).

D. (S = left[ {2; + infty } right)).

Lời giải

({log _7}left( {{x^2} + x + 1} right) ge {log _2}x)

Điều kiện: (x > 0).

Đặt (t = {log _2}x Leftrightarrow x = {2^t})

Bất phương tình trở thành: ({log _7}left( {{4^t} + {2^t} + 1} right) ge t) ( Leftrightarrow {4^t} + {2^t} + 1 ge {7^t})( Leftrightarrow {left( {frac{4}{7}} right)^t} + {left( {frac{2}{7}} right)^t} + {left( {frac{1}{7}} right)^t} ge 1left( 1 right)).

Xét hàm số (fleft( t right) = {left( {frac{4}{7}} right)^t} + {left( {frac{2}{7}} right)^t} + {left( {frac{1}{7}} right)^t}) trên (mathbb{R})

(f’left( t right) = {left( {frac{4}{7}} right)^t}ln left( {frac{4}{7}} right) + {left( {frac{2}{7}} right)^t}ln left( {frac{2}{7}} right) + {left( {frac{1}{7}} right)^t}ln left( {frac{1}{7}} right) < 0,forall x in mathbb{R})

Suy ra (fleft( t right)) nghịch biến trên (mathbb{R}).

(left( 1 right) Leftrightarrow fleft( t right) ge fleft( 1 right)) ( Leftrightarrow t le 1).

Với (t le 1), ({log _2}x le 1) ( Leftrightarrow x le 2).

Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm (S = left( {0;2} right]).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình và bất phương trình LogaritLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ