Tìm tất cả các giá trị của tham số (m)để đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{sqrt {m{x^2} + 1} }}) có hai đường tiệm cận ngang. – Sách ToánCâu hỏi:
Tìm tất cả các giá trị của tham số (m)để đồ thị hàm số (y = frac{{2x + 1}}{{sqrt {m{x^2} + 1} }}) có hai đường tiệm cận ngang.

A. (m < 0).

B. (m > 0).

C. (m = 0).

D. (m ne 0).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

+ Nếu (m = 0) thì hàm số trở thành hàm số bậc nhất nên không có tiệm cận.

+ Nếu (m > 0) thì mẫu số dương và tập xác định của hàm số là (D = mathbb{R}).

Ta có (mathop {lim }limits_{x to pm infty } frac{{2x + 1}}{{sqrt {m{x^2} + 1} }} = mathop {lim }limits_{x to pm infty } frac{{xleft( {2 + frac{1}{x}} right)}}{{left| x right|sqrt {m + frac{1}{x}} }} = pm frac{2}{{sqrt m }}).

Khi đó với (m > 0) thì đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang (y = pm frac{2}{{sqrt m }}).

+ Nếu (m < 0) hàm số có tập xác định là (D = left( { – frac{1}{{sqrt { – m} }};,frac{1}{{sqrt { – m} }}} right)) nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang mà chỉ có hai tiệm cận đứng là (x = pm frac{1}{{sqrt { – m} }}).

Vậy (m > 0) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Tiệm cậnLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ