Tìm xicloankan X biết X có tỉ khối so với nito là 2?

Chuyển đến thanh công cụ