Khi 1,00g CH4 cháy tảo ra 55,6 kJ, cần đốt bao nhiêu lít khí CH4 để lượng nhiệt sinh ra đủ 1 lít nước từ 25oC lên 100oC.


 • Câu hỏi:

  Khi 1,00g CH4 cháy tảo ra 55,6 kJ, cần đốt bao nhiêu lít khí CH4 để lượng nhiệt sinh ra đủ 1 lít nước từ 25oC lên 100oC. Biết rằng muốn nâng 1g nước lên 1oC cần 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  Nhiệt lượng cung cấp cho nước là:

  (Q = mCdelta T) = 1000.4,18.(100 – 25) = 313500

  ({m_{C{H_4}}} = frac{{313500}}{{55,{{6.10}^3}}} = 5,6385)

  → nCH4 = 0,3524 → V = 7,89376 (lít) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ