Tổng hợp lý thuyết các cấu trúc câu điều kiện khác tiếng anh lớp 12


Các cấu trúc khác diễn tả điều kiện

Trong câu điều kiện có thật, có thể xảy ra ta có thể thay if = when/in case/ as long as/ so long as/ provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that)

Ví dụ:

If you promise to return it by lunchtime, you can use my bike.

In case/ as long as/ so long as/ provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that) you promise to return it by lunchtime, you can use my bike.

 

V/Don’t + V+ O + or + S + will + V

Ví dụ:

Hurry up or you will miss the last bus.

(= If you don’t hurry up, you will miss the last bus.) Don’t eat too much or you will be overweight.

(= If you eat too much, you will be overweight.)

Unless = If… not (trừ khi)

“Unless” luôn đi với mệnh đề khẳng định = “if” + mệnh đề phủ định

 

 

 

 

 

If you don’t study hard, you won’t pass the exam.

= Unless you study hard, you won’t pass the exam.

If you call her right now, you will get some information.

= Unless you call her right now, you won’t get any information.

 

 

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ