Tổng hợp lý thuyết cách kết hợp câu bằng câu điều kiện (conditional senses) có ví dụ minh họa tiếng anh lớp 12


Kết hợp câu dùng câu điều kiện

Để kết hợp câu bằng câu điều kiện ta thực hiện theo các quy tắc sau:

Quy tắc 1:

–  Nếu hai mệnh đề được kết nối bằng liên từ “so” thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng mệnh đề trước “so.”

–   Nếu hai mệnh đề được kết nối bằng liên từ “because” thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng mệnh đề sau “because.”

–   Nếu giữa hai câu có dấu chấm (.), dấu chấm phấy (;) hoặc dấu gạch ngang (-) thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng câu thứ nhất.

Quy tắc 2:

–  Nếu động từ ở tương lai ta viết bằng điều kiện loại 1.

–  Nếu động từ ở hiện tại ta viết bằng điều kiện loại 2.

–  Nếu động từ ở quá khứ ta viết bằng điều kiện loại 3.

Quy tắc 3:

–  Thể của mệnh đề trong câu điều kiện luôn ngược với câu ban đầu.

Ví dụ:

–  The woman didn’t say what she wanted. I put the phone down.

If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ta có:

+ Giữa hai câu có dấu (.) ta viết câu điều kiện bắt đầu bằng câu thứ nhất.

+ Động từ trong câu thứ nhất là “didn’t say” (quá khứ đơn) nên ta sẽ viết mệnh đề “if” bằng điều kiện loại 3 và ở thể khẳng định (If the woman had said what she wanted) và mệnh đề chính ở thể phủ định của điều kiện loại 3 (I wouldn’t have put the phone down). Vì thể của mệnh đề trong câu điều kiện luôn ngược với câu ban đầu.

®If the woman had said what she wanted, I wouldn’t have put the phone down.

–  The wind is blowing hard, so we won’t take the boat out for a ride.

If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ta có:

+ Giữa hai mệnh đề được kết nối bằng liên từ “so” thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng mệnh đề trước “so”.

+ Động từ trong câu thứ nhất là “is blowing” (hiện tại tiếp diễn) nên ta sẽ viết mệnh đề if bằng điều kiện loại 2 và ở thể phủ định (If the wind weren’t blowing hard) và mệnh đề chính ở thể khẳng định của điều kiện loại 2 (I would take the boat out for a ride). Vì thể của mệnh đề trong câu điều kiện luôn ngược với câu ban đầu.

®If the wind weren’t blowing hard, I would take the boat out for a ride.

 

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ