Tổng hợp lý thuyết câu điều kiện (conditional senses) là gì? cách dùng và công thức tiếng anh lớp 12


CÂU ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra.

Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):

+ Mệnh đề chính (main clause) là mệnh đề chỉ kết quả

+ Mệnh đề if (if-clause) là mệnh đề phụ chỉ điều kiện

Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau được. Nếu muốn nhấn mạnh điều kiện, ta đặt “if-clause” ở đầu câu và có dấu phẩy (,) ở giữa hai mệnh đề. Nếu muốn nhấn mạnh kết quả, ta đặt “main clause” ở đầu và giữa hai mệnh đề không có dấu phẩy.

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ