Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021


TRƯỜNG THCS

NGÔ GIA TỰ

ĐỀ THI HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC 8

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1:Hãy viết lại các biểu thức sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:

a. (a2 +1) – 3/a

b. x + y3

c. (2a2 + 2c2 – a) : 4

d. (x + y)/(x – y)

Câu 2: Hãy mô tả thuật toán giải phương trình bậc nhất ax +b = 0

Câu 3: Viết chương trình in ra màn hình diện tích và chu vi hình vuông

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a. (a*a + 1) – 3/a

b. x+y*y*y

c. (2*a*a+2*b*b – a)/4

d. (x + y)/(x – y)

Câu2 : Mô tả thuật toán: 

-B1: Xác định hệ số a và b

-B2: Nếu a=0 và b=0 thì thông báo pt có vô số nghiệm và chuyển đến B5

-B3: Nếu a=0 và b≠0 thì thông báo pt vô nghiệm và chuyển đến B5

-B4: Nếu a≠0 thì nghiệm pt là x=-b/a và chuyển đến B5

-B5: Kết thúc

Câu 3:

Program hinh_vuong;

Uses crt;

Var a:integer;

s,p:real;

Begin

      clrscr;

      write(‘Nhap do dai canh: ‘);readln(a);

      s:=a*a;

      p:=4*a;

        writeln(‘Dien tich hinh vuong: ‘,s:4:0);

        writeln(‘Chu vi hinh vuong: ‘,p:4:0);

       readln

End.

………………………………………

Câu 1: Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán học:

a) (a*a*a+b*x-8)/2

b) (x*x+y)/(x-y*y)

c) (2*a-b*b)/(a+b)

d) (x-y/3)*(x+y)

Câu 2 : Hãy mô tả thuật toán tính tổng các phần tử của dãy số A gồm a1, a2,…, an cho trước

Câu 3 : Viết chương trình in ra màn hình diện tích và chu vi hình chữ nhật

 

ĐÁP ÁN

Câu 1

a) (a3+ bx -8):2 

b) (x2+y): (x – y2)

c) (2a – b2): (a+b) 

d) (x –y/3)(x + y)

Câu 2: Mô tả thuật toán:

– Bước 1: Nhập các phần tử của dãy A: a1, a2,…, an

– Bước 2: S←0; i←0;

– Bước 3: i←i+1;

– Bước 4: Nếu i>n chuyển sang B7

– Bước 5: S←S+ai và quay về B3

– Bước 6: Đưa kết quả S ra màn hình

– Bước 7: Kết thúc

Câu 3:

Program hcn;

Uses crt;

Var a,b:integer;

s,p:real;

Begin

       clrscr;

       write(‘Nhap chieu dai: ‘);readln(a); write(‘Nhap chieu rong: ‘);readln(b); s:=a*b;

       p:=(a+b)*2;

      writeln(‘Dien tich hinh chu nhat: ‘,s:4:0); writeln(‘Chu vi hinh chu nhat: ‘,p:4:0);

      readln

End.

 

………………………………………

Câu 1 : Viết chương trình tính tổng, tích và hiệu của hai số được nhập từ bàn phím

Câu 2 : Hãy mô tả thuật toán tìm số nhỏ nhất trong dãy A các số ai, a2,.,an cho trước

Câu 3 : Tìm lỗi sai và sửa trong chương trình sau:

Begin

Program vd

Uses crt ;

Clrscr ;

Writeln(‘Chao cac ban !’)

End.

Readln

 

ĐÁP ÁN

Câu 1:

Program baitap;

Uses crt;

Var a,b:integer;

tong,tich,hieu:real;

Begin

     clrscr;

     write(‘Nhap a=”);readln(a); write(“Nhap b= ‘);readln(b); tong:=a+b;

     tich:=a*b;

      hieu:=a-b;

     writeln(‘Tong a va b la: ‘,tong:4:0);

     writeln(‘Tich a va b la: ‘,tich:4:0);

       writeln(‘Hieu a va b la: ‘,hieu:4:0);

       readln

End.

Câu 2:

Mô tả thuật toán:

– Bước 1: Min←a1;i←1;

– Bước 2: i←i+1;

– Bước 3: Nếu i>n, chuyển đến B5

– Bước 4: Nếu ai – Bước 5: Kết thúc

Câu 3:

Program vd;

Uses crt ;

Begin

      Clrscr ;

     Writeln(‘Chao cac ban !’); readln

End.

 

………………………………………

Câu 1: Hãy chỉ ra Input và Output của các bài toán sau: 

a) Tính diện tích hình tam giác

b) Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên

Câu 2: Hãy mô tả thuật toán tìm số lớn nhất trong dãy A các số a1, a2,…, an cho trước

Câu 3: Viết chương trình kiểm tra ba số a, b, c có là ba cạnh của một tam giác hay không với a, b, c là ba số được nhập từ bàn phím.

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) Input: Độ dài một cạnh và đường cao tương ứng với cạnh đó

Output: Diện tích hình tam giác

b) Input: Dãy 100 số tự nhiên đầu tiên: 1, 2, .., 100

Output: S= 1+2+ … + 100

Câu 2:

Mô tả thuật toán:

– Bước 1: Max←a1;i←1;

– Bước 2: i←i+1;

– Bước 3: Nếu i>n, chuyển đến B5

– Bước 4: Nếu ai>Max, Max←ai, quay về B2

– Bước 5: Kết thúc

Câu 3:

Program tamgiac;

Uses crt;

Var a,b,c:integer;

Begin

       clrscr;

       write(‘Nhap a=”);readln(a);

       write(“Nhap b = ‘);readln(b);

       write(‘Nhap c=”);readln(c);

       If (a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b) then writeln(“a,b,c la ba canh cua mot tam giac’)

       else writeln(‘a,b,c khong la ba canh mot tam giac’);

       readln

End.

—-

 -(Để xem nội dung của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là 1 toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Ngô Gia Tự có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ