Which of the sentnce does the passage infer?


 • Câu hỏi:

  Which of the following does the passage infer?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Từ đoạn văn có thể suy ra rằng?

  A. Chúng ta đã hiểu hoàn toàn các tác nhân gây ra đột quỵ như thế nào.

  B. Chúng ta gần đây bắt đầu nghiên cứu các tác nhân gây ra đột quỵ như thế nào.

  C. Chúng ta chưa các định được có bao nhiêu các tác nhân gây ra đột quỵ

  D. Chúng ta chưa hiểu rõ các tác nhân gây ra đột quỵ như thế nào.

  Giải thích: “intense research continues in the hope of further comprehending why and how heart failure is triggered” (nhiều nghiên cứu tiếp diễn với hy vọng hiểu rõ hơn tại sao và cách suy tim được gây ra).

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ