Why is the Mongolian women’s status in the community “elevated”?


 • Câu hỏi:

  Why is the Mongolian women’s status in the community “elevated”?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: C

  Women in Mongolian herder communities make a variety of products—yarn for making clothes, decorative floor rugs, and toys—using the wool from their herds. SLE buys these items from herding families and sells them abroad. […] The arrangement increases herders’ incomes by 10 to 15 percent and “elevates” the status of the women.

  Dịch nghĩa: Phụ nữ ở các cộng đồng chăn gia súc Mông Cổ tạo ra nhiều sản phẩm sợi khác nhau để làm quần áo, thảm sàn trang trí và đồ chơi bằng cách sử dụng len từ đàn gia súc của họ. SLE mua các mặt hàng này từ các gia đình chăn gia súc và bán chúng ra nước ngoài. [Vùi] Sự sắp xếp này làm tăng thu nhập của người chăn nuôi từ 10 đến 15 phần trăm và nâng cao tình trạng của phụ nữ. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ