Xét hàm số (fleft( x right) = left| {{x^2} + ax + b} right|), với (a), (b) là tham số. Gọi (M) là giá trị lớn nhất của hàm số trên (left[ { – 1;3} right]). Khi (M) nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính (a + 2b). – Sách ToánXét hàm số (fleft( x right) = left| {{x^2} + ax + b} right|), với (a), (b) là tham số. Gọi (M) là giá trị lớn nhất của hàm số trên (left[ { – 1;3} right]). Khi (M) nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính (a + 2b). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ