Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021


TRƯỜNG THCS

NGÔ MÂY

ĐỀ THI HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC 8

Thời gian: 45 phút

 

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) .

Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng

1. Chương trình máy tính là

a. Một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

b. Các câu lệnh hướng dẫn rô-bốt thực hiện công việc

c. Các câu lệnh đơn giản và dễ thực hiện

d. Các câu kệnh để điều khiển máy tính làm việc

2. Ngôn ngữ lập trình là:

a. Ngôn ngữ máy tính có thể hiểu

b. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

c. Ngôn ngữ máy tính

d. Ngôn ngữ tự nhiên

3. Chương trình dịch là:

a.Tạo ra các chương trình máy tính

b.Tạo ra ngôn ngữ lập trình

c. Chuyển ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

d. Chạy chương trình

4. Việc tạo ra chương trình máy tính thực chất gồm mấy bước?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

5. Máy tính có thể hiểu trực tiếp được ngôn ngữ nào

a. Ngôn ngữ máy

b. Ngôn ngữ lập trình

c. Ngôn ngữ Pascal

d. Ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên

6. Về cơ bản ngôn ngữ lập trình gồm

a. Bảng chữ cái và các quy tăc để viết các câu lệnh

b. Bảng chữ cái tiếng Anh và một số kí hiệu khác

c. Các câu lệnh và quy tăc viết các câu lệnh

d. Những kí tự riêng và các công thức

7. Từ khoá là

a. Các từ dành riêng của ngôn ngữ lập trình

b. Các từ do người dùng đặt

c. Các từ tương ứng với các đại lượng khác nhau

d. Các từ dành cho mục đích sử dụng chung

8. Phần bắt buộc phải có trong cấu trúc 1 chương trình là

a. Phần khai báo

b. Phần thân

c. Phần khai báo tên chương trình

d. Phần khai báo biến

II. Tự luận: (6 điểm)

Viết chương trình nhập vào một số dương nhập từ bàn phím và kiểm tra xem nó có chia hết cho 3 không.

1) Gõ chương trình sau đây

Program Chiahet;

Var n:integer;

Begin

Write(‘nhap n:’);

Readln(n);

If n mod 3 = 0 then writeln(n, ‘la so chia het cho3’) else writeln(n,’khong chia het cho3’);

Readln

End.

2) Lưu chương trình với ten’chiahet.pas”.  Dịch, sửa lỗi (nếu có0.

3) Chạy chương trình với dữ liệu là 4; 6,

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

a

b

c

a

a

a

a

b

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

I. Trắc Nghiệm

1. Để lưu chương trình nhấn phím

a. F2

b. F9

c. Alt + F9

d. Alt + F5

2. Để chạy chương trình nhấn tổ hợp phím

a. Alt + F9

b. Alt + F5

c. Ctrl + F9

d. Ctrl + F5

3. Lệnh in ra màn hình rồi đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo

a. Write

b. Writeln

c. Read

d. Readln

4. Lệnh nào chỉ sử dụng được khi khai báo thư viện Crt

a. Write

b. Read

c. Clrscr

d. Program

5. Lệnh kết thúc chương trình là

a. End

b. End;

c. End.

d. Begin

6. Trong Pascal, Integer là kiểu dữ liệu

a. Số nguyên từ 0 đến 255

b. Số nguyên từ – 32768 đế 32767

c. Một kí tự trong bảng chữ cái

d. Xâu kí tự tối đa 255 kí tự

7. Phép toán nào chỉ thực hiện được với kiểu số nguyên

a. Cộng và trừ

b. Nhân và chia

c. Chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư

d. Nâng lên luỹ thừa

8. Lệnh Delay(x) có tác dụng:

a. Tạm dừng x giây rồi tự động chạy tiếp

b. Tạm dừng x phần nghìn giây rồi tự động chạy tiếp

c. Tạm dừng một vài giây rồi tự động chạy tiếp

d. Tạm ngừng cho đến khi người dùng ấn phím Enter

II. Tự Luận

Câu 1. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Luyện gõ phím nhanh bằng Typing.com’

Câu 2. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Vẽ sơ đồ với DRAW.IO’

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

a

c

b

c

c

b

c

b

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

 

I. Trắc Nghiệm

1. Phép toán để tính số dư trong phép chia 16 chia 3

a. 16/3

b. 16 mod 3

c. 16 div 3

d. 16 mod (16 div 3)

2. Câu lệnh Writeln(<giá trị thưc>:n:m); dùng để

a. In số nguyên ra màn hình

b. In số thực ra màn hình

c. In xâu kí tự ra màn hình

d. Thực hiện phép chia giá trị thực cho số n rồi chia cho số m

3. Lệnh Readln trước từ khoá End. dùng để

a. Dừng màn hình xem kết quả

b. Nhập giá trị cho biến

c. In kết quả ra màn hình

d. Khai báo biến

4. Trong lập trình, biến là:

a. Công cụ dùng để lưu trữ dữ liệu

c. Công cụ dùng để tính toán

c. Công cụ để nhập giá trị

d. Là một chữ cái

5. Khai báo biến trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá

a. Var

b. Const

c. Uses

d. Begin

6. Khai báo hằng nào sau là hợp lệ:

a. Var a= 20;

b. Var a: Integer;

c. Const a= 20;

d. Const a: Integer;

7. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu kí tự, phép gán nào sau là hợp lệ

a. A:= 515

b. A= ‘515’

c. A:= ‘515’

d. A:=5.15

8. Giả sử biến B được khai báo là kiểu dữ liệu số nguyên, dữ liệu nào nhập vào cho B không hợp lệ

a. 5*9

b. 10000+20000

c. 3500/5

d. 18500 – 20000

II. Tự luận: (6 điểm)

Viết chương trình nhập vào một số dương nhập từ bàn phím và kiểm tra xem nó có chia hết cho 3 không.

1) Gõ chương trình sau đây

Program Chiahet;

Var n:integer;

Begin

Write(‘nhap n:’);

Readln(n);

If n mod 3 = 0 then writeln(n, ‘la so chia het cho3’) else writeln(n,’khong chia het cho3’);

Readln

End.

2) Lưu chương trình với ten’chiahet.pas”.  Dịch, sửa lỗi (nếu có0.

3) Chạy chương trình với dữ liệu là 4; 6,

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

b

b

a

a

a

c

c

c

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

I. Trắc Nghiệm

1. Trong bài toán “Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b” thì cần sử dụng mấy biến

a. 4 biến a, b, c, d

b. 2 biến a, b

c. Không cần sử dụng biến

d. 2 biến c, d

2. Để tính diện tích S của hình tam giác thì biến S phải được khai báo kiểu

a. Byte

b. Integer

c. Real

d. string

3. Để hoán đổi giá trị của 2 biến x và y ta dùng các câu lệnh

a. z:=x; x:=y; y:=z;

b. x:=y; y:=x;

c. x:=z; z:=y; y:=x;

d. z:=y; y:=x; x:=y;

4. Câu lệnh Readln(m, n); có tác dụng:

a. Nhập giá trị cho biến m và n từ bàn phím

b. Gán giá trị cho biến m và n

c. In giá trị của biến m và n ra màn hình

d. Tính tổng 2 biến m và n

5. Hằng khác biến ở chỗ:

a. Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

b. Giá trị của hằng có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong chương trình

c. Không cần phải khai báo

d. Không thể tính toán với hằng

6. Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?

a. Vì việc viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rất khó khăn và mất thời gian

b. Vì con người muốn điều khiển máy tính làm các công việc đa dạng và phức tạp

c. Vì khi thực hiện chương trình, máy tính thực hiện một cách tuần tự

d. Vì đã có chương trình dịch

7. Các tệp chương trình Pascal có phần mở rộng là

a. .doc

b. .pas

c. .exe

d. .slx

8. Cú pháp khai báo hằng trong Pascal:

a. Const tên hằng = giá trị;

b. Const tên hằng : giá trị;

c. Const tên hằng := giá trị;

d. Const tên hằng : kiểu dữ liệu;

II. Tự Luận

Câu 1. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Luyện gõ phím nhanh bằng Typing.com’

Câu 2. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Vẽ sơ đồ với DRAW.IO’

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

b

c

a

a

a

a

b

a

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Ngô Mây có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ