Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là – Sách Toán


Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là

Câu hỏi:
Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là

A. (4).

B. (5).

C. (2).

D. (6).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đặt (t = 2left| {cos x} right|). Vì (x in left[ { – pi;pi } right]) nên (t in left[ {0;2} right]).

( Rightarrow 3fleft( t right) + 2 = 0 Leftrightarrow fleft( t right) =- frac{2}{3}).

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình (fleft( t right) =- frac{2}{3}) có 1 nghiệm ({t_0} in left( {0;1} right)).

Suy ra (left| {cos x} right| = frac{{{t_0}}}{2} in left( {0;frac{1}{2}} right)).

⮚Với (cos x = frac{{{t_0}}}{2}) thì phương trình đã cho có 2 nghiệm (frac{{ – pi }}{2} < {x_1} < 0 < {x_2} < frac{pi }{2}).

⮚Với (cos x =- frac{{{t_0}}}{2}) thì phương trình đã cho có 2 nghiệm ( – pi< {x_3} <- frac{pi }{2};,,frac{pi }{2} < {x_4} < pi ).

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Sự tương giao đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ