Cho hàm số(fleft( x right) = left| {2{x^3} – 6{x^2} + m} right|), gọi (A) là giá trị lớn nhất của hàm số (f(x)) trên đoạn(left[ {1;,3} right]). Số giá trị nguyên của tham số (m)để (A

Chuyển đến thanh công cụ