Do you know the country which you has the hightest life_______ in the world?


 • Choose the best answer to complete the sentences

  Câu hỏi:

  Do you know the country which you has the hightest life_______ in the world?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  life expectancy: tổi thọ

  Dịch nghĩa: Bạn có biết đất nước nào có tuổi thọ cao nhất trên thế giới không?

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ