Gọi S là tập hợp các giá trị của m để giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} – 12x + m} right|) trên đoạn(left[ {1;3} right]) bằng 10. Tổng các giá trị của S là? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ