Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {frac{1}{4}{x^4} + frac{1}{3}left( {{m^2} – 2} right){x^3} – {m^2}{x^2} + m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) luôn bé hơn hoặc bằng (5)? – Sách Toán

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {frac{1}{4}{x^4} + frac{1}{3}left( {{m^2} – 2} right){x^3} – {m^2}{x^2} + m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) luôn bé hơn hoặc bằng (5)? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ