Tìm số giá trị nguyên của (m in left[ { – 2020;2020} right]) để hàm số (y = left| {{x^3} – 6{x^2} + 5 + m} right|) đồng biến trên (left( {5; + infty } right)) – Sách Toán


Câu hỏi:
Tìm số giá trị nguyên của (m in left[ { – 2020;2020} right]) để hàm số (y = left| {{x^3} – 6{x^2} + 5 + m} right|) đồng biến trên (left( {5; + infty } right))

A. (2019).

B. (2000).

C. (2001).

D. (2020).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đáp án: C

Ta có (y = left| {{x^3} – 6{x^2} + 5 + m} right| Rightarrow y’ = frac{{left( {3{x^2} – 12x} right)left( {{x^3} – 6{x^2} + 5 + m} right)}}{{left| {{x^3} – 6{x^2} + 5 + m} right|}})

Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {5; + infty } right)) ( Leftrightarrow {x^3} – 6{x^2} + 5 + m ge 0,,forall x > 5)

( Leftrightarrow m ge – {x^3} + 6{x^2} – 5 = hleft( x right),,,,,,,,forall x in left( {5; + infty } right))

( Rightarrow m ge 20). Vậy có 2001 giá trị nguyên của (m) thỏa mãn yêu cầu.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ