Cho hàm số(fleft( x right) = {x^3} – 3x). Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số(y = left| {f(2 – cos x) + m} right|) bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của (S) bằng – Sách Toán

Cho hàm số(fleft( x right) = {x^3} – 3x). Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (m) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số(y = left| {f(2 – cos x) + m} right|) bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của (S) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ