Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số (y = fleft( x right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {fleft( {x + 1} right) + m} right|) có (5) điểm cực trị? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ