Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ công dân phụ thuộc vào yếu tố nào


 • Câu hỏi:

  Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào yếu tố nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người.

  Đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ