Unit 19 Lớp 4: What Animal Do You Want To See?-Lesson 2


1. Task 1 Lesson 2 Unit 19 lớp 4

Look, listen anh repeat (Nhìn, nghe và đọc lại)

a) What animal do you like? (Bạn thích con vật nào?)

I like monkeys. (Tôi thích khỉ.)

b) Why do you like them? (Tại sao bạn thích chúng?)

Because they’re funny. (Bởi vì chúng vui nhộn.)

c) What about tigers? (Còn con hổ thì sao?)

I don’t like tigers. (Tôi không thích hổ.)

d) Why not? (Tại sao bạn lại không thích chúng?)

Because they are scary. (Bởi vì chúng đáng sợ.)

2. Task 2 Lesson 2 Unit 19 lớp 4

Point and say (Chỉ và nói)

I like ………….. becasue ………………..

I don’t like ………….. becasue ………………..

Guide to answer

a) I don’t like tigers because they are scary. (Tôi không thích hổ vì chúng đáng sợ.)

I don’t like crocodiles because they’re scary. (Tôi không thích cá sấu vì chúng đáng sợ.)

b) I don’t like bears because they are big. (Tôi không thích gấu vì chúng to lớn.)

I don’t like elephants because they’re big. (Tôi không thích voi vì chúng to lớn.)

c) I like zebras because they are beautiful. (Tôi thích ngựa vân vì chúng đẹp.)

d) I like kangaroos because they are fast. (Tôi thích căng-gu-ru vì chúng nhanh.)

3. Task 3 Lesson 2 Unit 19 lớp 4

Let’s talk (Cùng nói)

What animal do you want to see? (Bạn muốn xem động vật nào?)

I like ……………….. because ……………….. (Tôi thích… bởi vì…)

I don’t like ……………… because ………………. (Tôi không thích… bởi vì…)

4. Task 4 Lesson 2 Unit 19 lớp 4

Listen and write (Nghe và viết)

1. Linda does not like elephants because they are ………………………

2. Peter likes kangaroos because they are ………………………

3. Mai likes monkeys because they are ………………………….

4. Nam does not like tigers because they are …………………………

Guide to answer

1. Linda does not like elephants because they are big(Linda không thích voi vì chúng to lớn.)

2. Peter likes kangaroos because they are fast(Peter thích căng-gu-ru vì chúng nhanh.)

3. Mai likes monkeys because they are funny(Mai thích khỉ vì chúng vui nhộn.)

4. Nam does not like tigers because they are scary(Nam không thích hổ vì chúng đáng sợ.)

5. Task 5 Lesson 2 Unit 19 lớp 4

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

1. Nam likes zebras because they are beautiful. (Nam thích những con ngựa vằn vì chúng đẹp.)

2. Mai does not like crocodiles because they are scary. (Mai không thích những con cá sấu vì chúng đáng sợ.)

3. Linda and Peter like bears because they are big. (Undo và Peter thích những con gấu vì chúng to lớn.)

4. Phong and Tony like kangaroos because they are fast. (Phong và Tony thích những con căng-gu-ru vì chúng nhanh.)

6. Task 6 Lesson 2 Unit 19 lớp 4

Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Why or why not?

(Tại sao hay tại sao không?)

Do you like monkeys? (Bạn thích những con khỉ phải không?)

Yes, I do. (Đúng rồi.)

Why do you like them? (Tại sao bạn thích chúng?)

Because they’re funny. (Bởi vì chúng vui nhộn.)

Do you like crocodiles? (Bạn thích những con cá sấu phải không?)

No, I don’t. (Không.)

Why don’t you like them? (Tại sao bạn không thích chúng?)

Because they’re scary! (Bởi vì chúng đáng sợ.)

7. Practice Task 1

Fill in the blank with suitable word (Điền từ thích hợp vào chỗ trống)

giraffes    sporty    swing    T-shirt

market    zoo    animals     sweets

1. Today, Linda is wearing a _________(1), jeans and shoes. She looks __________(2). Tet is coming soon. She goes to Tet _______(3) with her mother because she wants some _______(4) and fruit.

2. I am Mai . I often go to the (5)__________ with my mother. I like monkeys because they can (6)________. My mother likes (7)________ because they are pretty. We like (8)_________ very much.

8. Practice Task 2

Reorder the words to make sentences (Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh)

1. elephants/ because/ they/ I/ bulky./ like/ are/ don’t

………………………………………………………………

2. afraid/ is very/ of/ dogs./ My son

…………………………………………………………………..

3. have any/ doesn’t/ books in/ She/ her schoolbag.

……………………………………………………………………………..

4. like me/ that for/ Would you/ you?/ to do

…………………………………………………………

5. having a/ wonderful/ I’m/ in Ho Chi Minh City./ time

…………………………………………..

9. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các nội dung sau

a. Từ vựng

  • scary: đáng sợ
  • big: to lớn
  • fast: nhanh
  • zebra: ngựa vằn

b. Cấu trúc

Các em dùng cấu trúc sau để nói về thích hay không thích một con vật

I like ……………….. because ……………….. (Tôi thích… bởi vì…)

I don’t like ……………… because ………………. (Tôi không thích… bởi vì…)

Ví dụ

I like zebras because they are beautiful. (Tôi thích những con ngựa vằn vì chúng đẹp.)

She does not like crocodiles because they are scary. (Cô ấy không thích những con cá sấu vì chúng đáng sợ.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ