We ____ Lisa recently.Câu hỏi: We ____ Lisa recently. A. hasn’t seen B. haven’t seen C. haven’t been seeing D. haven’t been seen    Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B recently: thì hiện tại hoàn thành ĐÂY LÀ TRẮC NGHIỆM ÔN […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ