Cho hàm số (y = fleft( x right)). Đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ dưới đây. Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) – frac{1}{3}{x^3} – frac{3}{4}{x^2} + frac{3}{2}x + 2020). Hàm số (gleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)). Đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ dưới đây. Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) – frac{1}{3}{x^3} – frac{3}{4}{x^2} + frac{3}{2}x + 2020). Hàm số (gleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ